Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Водич за приступ информацијама у посједу Министарства

Датум објаве: 29.03.2006 16:39 | Аутор: ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА

Испис Штампај страницуВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

П О Д Г О Р И Ц А
Булевар Светог Петра Цетињеског бр. 22
ПРЕДМЕТ: Захтјев за приступ информацији

На основу члана 1 став 1 и члана 11 став 1 Закона о слободном приступу информацијама (Службени лист РЦГ, бр. 68/05) тражим приступ информацији документу

*1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подаци о документу или јавној евиденцији којем-ој се приступ тражи)
*2. Приступ предметном документу тражим у:

1. цјелости
2. дијелу___________________________________________________
(назначени дио документа или јавне евиденције којем-ој се приступ тражи)

*3. Приступ предметној информацији - документу желим остварити:

1. непосредним увидом
2. преписивањем
3. доставом: преписа; копије; превода

а) непосредно

- препис, копију или превод документа преузеће подносилац захтјева или његов заступник, представник или пуномоћник,
- личном доставом куриром на адресу__________________________________________________
(назначити тачну адресу на коју се тражи достава)

б) преписивањем

*4 Начин доставе преписа документа

путем поште

- препорученом пошиљком на адресу___________________________
- ДХЛ пошиљком на адресу ___________________________________
електронским путем

- фаx-ом на број _________________
- е-маил-ом на адресу ________________
_______________________________________________________
(начин и облик који одговара потребама подносиоца захтјева који је лице са инвалидитетом)
*5. Напомена:

*6. Подносилац захтјева

____________________________________________________________
(Име и презиме физичког лица, односно назив и сједиште правног лица)
____________________________________________________________
(Потпис подносиоца захтјева или овлашћеног лица)
____________________________________________________________
(Адреса)


Упутство за попуну обрасца захтјева за приступ информацији

1) Уписати основне податке о документу или јавној евиденцији и то: назив, број и датум под којим је евидентиран, назив аутора, дан, мјесец и годину, вријеме сачињавања, садржај и сл.

2) Заокруживањем у одговарајућој рубрици одредити да ли се тражи приступ читавом документу или његовом дијелу. Уколико се приступ тражи у дијелу документа, прецизирати који се дио документа тражи.

3) Заокружити број и тачку испред начина на који се жели остварити приступ документу препис или превод.

4) Заокружити слово и тачку испред начина на који се тражи достава, препис или превод документа.

5) Под напоменом није обавезан упис података. Међутим, у овом дијелу се може додатно описати тражени документ или његов дио, указати на потребу да се рјешење достави одмах (члан 16 ст. 1 и 2) или на право остваривања приступа информацији документа, ако су испуњени услови из члана 10 Закона о слободном приступу информацијама.

6) Уписати тачне податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, односно назив и сједиште правног лица, односно његовог представника или заступника).

На основу члана 5 Закона о слободном приступу информацијама (Службени лист РЦГ, бр. 68/05) Министарство унутрашњих послова, објављује

В О Д И Ч

за приступ информацијама у посједу Министарства унутрашњих послова

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МИНИСТАРСТВУ

Сједиште и адреса Министарства унутрашњих послова је у Подгорици, Булевар Светог Петра Цетињског број 22, тел. фаx. 081-246-526, 225-955, wеб сајт www.влада.цг.yу

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА

1. Јавне евиденције:

- дјеловодник;
- уписник првостепеног управног поступка;
- уписник другостепеног управног поступка;
- уписник прекршајног поступка;
- уписник првостепеног дисциплинског поступка;
- уписник другостепеног дисциплинског поступка;
- евиденције регистарског и архивског материјала;
- евиденција одређених јединствених матичних бројева;
- евиденција о издатим и замијењеним личним картама;
- евиденције о пребивалишту грађана, промјени адресе стана и одласка грађана у иностранство на боравак дужи од 60 дана, њиховом привременом доласку и повратку у земљу;
- евиденција о издатим путним исправама, одузетим путним исправама, неважећим путним исправама и одбијеним захтјевима за издавање путних исправа;
- евиденција о издатим одобрењима за набавку оружја и муниције, издатим оружним листовима и одобрењима за сакупљање оружја, и о одузетом, нађеном и предатом оружју;
- евиденција о издатим возачким дозволама;
- евиденција о регистрованим моторним и прикључним возилима са издатим саобраћајним дозволама и потврдама о привременој регистрацији;
- евиденција о пријему у црногорско држављанство;
- евиденција о отпусту из црногорског држављанства;
- евиденција о стицању и престанку статуса расељеног лица и издатим легитимацијама расељеног лица.

2. Нормативна акта:

- Закони из области унутрашњих послова:

Закон о полицији (Службени лист РЦГ, број 28/05);
Закон о оружју (Службени лист РЦГ, број 49/04);
Закон о детективској дјелатности (Службени лист РЦГ, број 29/05);
Закон о заштити лица и имовине (Службени лист РЦГ, број 29/05);
Закон о јавним окупљањима (Службени лист РЦГ, број 31/05);
Закон о надзору државне границе (Службени лист РЦГ, број 72/05);
Закон о безбједности саобраћаја на путевима (Службени лист РЦГ, број 72/05);
Закон о личној карти (Службени лист РЦГ, број 20/93, 23/93 и 27/94);
Закон о личном имену (Службени лист РЦГ, број 20/93 и 27/94);
Закон о матичним књигама (Службени лист РЦГ, број 21/74, 14/79, 23/87, 24/89, 39/89, 48/91, 17/92 и 27/94);
Закон о пребивалишту и боравишту грађана (Службени лист РЦГ, број 45/93 и 27/04);
Закон о јединственом матичном броју грађана (Службени лист РЦГ, број 45/93 и 27/04);
Закон о кретању и боравку странаца (Службени лист СФРЈ, број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 и Службени лист СРЈ, бр. 28/96 и 12/05);
Закон о јавном реду и миру (Службени лист РЦГ, бр. 41/94);
Закон о заштити свједока (Службени лист РЦГ, бр. 65/2004);
Закон о путним исправама југословенских држављана (Службени лист СРЈ, бр. 33/96, 49/96, 12/98, 44/99, 71/01, 23/02, 68/02 и 5/03);
Закон о заштити од пожара (Службени лист РЦГ, број 47/92 и 27/94);
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Службени лист СРЦГ, број 44/76, 49/76, 34/86, 11/88 и Службени лист РЦГ, број 27/94);
Закон о превозу опасних материја (Службени лист СФРЈ, број 27/90, 45/90 и Службени лист СФЈ, број 24/44 и 28/46);
Закон о промету експлозивних материја (Службени лист СФРЈ, број 30/85, 6/89, 53/91 и Службени лист СРЈ, бр. 24/94, 28/46 и 68/02);
Закон о спољној трговини наоружања, војном опремом и робом двоструке намјене (Службени лист СЦГ, бр. 7/05 и 8/05);
Закон о инспекцијском надзору (Службени лист РЦГ, бр. 39/03);
Закон о превозу у друмском саобраћају (Службени лист РЦГ, број 45/05);
Закон о азилу (Службени лист СЦГ, број 12/05);
Закон о црногорском држављанству (Службени лист РЦГ, бр. 41/99);

Подзаконски акти

Уредба о називима група послова и начелима за унутрашњу организацију Министарства унутрашњих послова, службеним звањима, занимањима и напредовању службеника (Службени лист РЦГ, бр. 38/95);
Уредба о униформи, ознакама звања, наоружању и опреми припадника полиције (Службени лист РЦГ, број 10/95);
Уредба о збрињавању расељених лица (Службени лист РЦГ, број 37/92);
Уредба о заједничком инспекцијском наздору (Службени лист РЦГ, број 48/03);
Одлука о оснивању Средње школе унутрашњих послова (Службени лист РЦГ, број 40/95);
Одлука о висини посебне накнаде за друмска моторна возила и њихова прикључна возила (Службени лист РЦГ, број 30/2000);
Одлука о одређивању путева на којима контролу и регулисање саобраћаја врши Републички Секретаријат за унутрашње послове (Службени лист СРЦГ, број 08/82);
Кодекс полицијске етике (Службени лист РЦГ, број 1/06);
Одлука о обрасцима путних исправа и виза (Службени лист СРЈ, број 57/96 и 14/97 и Службени лист СЦГ, број 18/03);
Одлука о износу накнаде за обрасце путних исправа и виза (Службени лист СРЈ, број 10/2000);
Одлука о условима под којима се страним држављанима омогућава улазак и боравак без визе ради туристичке посјете Републици Црној Гори (Службени лист РЦГ, број 08/03);
Одлука о отварању граничног прелаза Сукобин за међународни путнички саобраћај (Службени лист РЦГ, број 29/02),
Одлука о отварању сталног граничног прелаза за међународни саобраћај Грнчар Врмоша (Службени лист РЦГ, бр. 58/02);
Одлука о укидању виза за улазак и боравак у Србији и Црној Гори (Службени лист СЦГ, број 23/2003);
Одлука о начину издавања пасоша, зјаедничког пасоша, путног листа и визе (Службени лист СРЈ, бр. 5/97 и 25/97);
Одлука о начину вођења евиденције о издатим путним исправама и визама, о одбијеним захтјевима за издавање путних исправа и виза, о одузетим путним исправама и поништеним визама и неважећим путним исправама (Службени лист СРЈ, бр. 5/97);
Одлука о утврђивању висине годишње накнаде за коришћење путева при регистрацији путних моторних возила, трактора и прикључних возила (Службени лист РЦГ, бр. 60/05);
Правилник о програму и начину оспособљавања за држање и ношење и правилну употребу ватреног оружја (Службени лист РЦГ, број 5/05);
Правилник о начину оспособљавања, програму и начину полагања стручних испита за вршење послова заштите лица и имовине (Службени лист РЦГ, бр. 7/05),
Правилник о обрасцима, садржају и начину вођења евиденција из области заштите лица, имовине и добара (Службени лист РЦГ, број 7/05);
Правилник о начину поступања лица у вршењу послова физичке заштите лица, имовине и добара (Службени лист РЦГ, број 7/05);
Правилник о садржају и изгледу идентификационе ознаке (Службени лист РЦГ, број 7/05);
Правилник о начину и поступку одређивања јединствених матичних бројева и о начину вођења евиденције о одређеним јединственим матичним бројевима (Службени лист РЦГ, број 10/94);
Правилник о легитимацији расељених лица (Службени лист РЦГ, број 41/92 и 76/04);
Правилник о начину одређивања контролног броја јединственог матичног броја грађана по модулу 11 (Службени лист РЦГ, број 10/94);
Правилник о начину вршења одређених послова јавне безбједности и о примјени посебних овлашћења и дужности у вршењу тих послова (Службени лист СРЦГ, број 22/84);
Правилник о обрасцу службене легитимације (Службени лист РЦГ, број 9/05);
Правилник о посебним условима у погледу психофизичких и других способности и квалитета које треба да испуњава кандидат за милиционера приправника (Службени лист СРЦГ, број 26/86);
Правилник о начину смјештаја и чувања оружја и муниције и начину вођења евиденције (Службени лист РЦГ, број 2/2005);
Правилник о обрасцима захтјева и одобрење за набављање оружја, дјелова за оружје и муниције, оружног листа, одобрења за држање оружја, трофејног оружја и потврда за ношење оружја и муниције (Службени лист РЦГ, број 2/05);
Правилник о обрасцима исправа о оружју и муницији (Службени лист РЦГ, број 2/05);
Правилник о обрасцима и начину вођења евиденција о оружју и муницији (Службени лист РЦГ, број 2/05);
Правилник о просторним и техничким условима за безбједну производњу и смјештај оружја и муниције (Службени лист РЦГ, број 2/05);
Правилник о обрасцу путног листа за домаћег превозника (Службени лист СРЈ, бр. 46/2000);
Правилник о обрасцима дозвола за међународни јавни превоз путника или ствари (Службени лист СРЈ, број 46/00);
Правилник о садржају елабората о економској оправданости успостављања линије, бонитету домаћег превозника и о начину одређивања домаћег превозника за успостављање линије у међународном јавном превозу путника (Службени лист СРЈ, број 19/00);
Правилник о димензијама, укупним масама и осовинском оптерећењу возила и основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема на возилу у саобраћају на путевима (Службени лист СФРЈ, број 50/82, 11/83, 4/85, 65/85, 64/86, 50/88, 22/90, 50/99 и 51/91);
Правилник о здравственим условима које морају испуњавати возачи моторних возила (Службени лист СФРЈ, број 5/82 и 50/88);
Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају овлашћена лица (Службени лист СФРЈ, број 28/89);
Правилник о начину обиљежавања возила којима се превозе дјеца (Службени лист СФРЈ, број 2/83 и 20/83);
Правилник о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају испуњавати са гледишта безбједности саобраћаја (Службени лист СФРЈ, број 35/81, 45/81 и 50/88);
Правилник о посебном знаку за означавање возила којима управља лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом (Службени лист СФРЈ, број 2/83 и 64/86);
Правилник о обрасцу возачке дозволе (Службени лист СФРЈ, број 74/89 и 17/90);
Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила (Службени лист СФРЈ, број 74/89 и 17/90 и Службени лист СРЈ, број 50/92 и 44/98);
Правилник о укупном трајању времена управљања возилом, одморима возача и начину рада одвојених посада на возилима у обиму који утиче на безбједност управљања возилом (Службени лист СФРЈ, бр. 18/84 и 67/85);
Правилник о евиденцијама о регистрованим моторним возилима, тракторима и њиховим прикључним возилима, радним возилима и мотокултиваторима са прикључним возилом (Службени лист СРЦГ, број 6/84);
Правилник о обрасцу увјерења о познавању саобраћајних прописа, издавању возачке дозволе и увјерења о познавању саобраћшајних прописа и о њиховим евиденцијама (Службени лист СРЦГ, број 6/84);
Правилник о поступку за регистровање трактора и њихових прикључних возила, радних возила и мотокултиватора са прикључним возилом, о облику, величини и постављању регистарских таблица и о обрасцу потврде о регистрацији (Службени лист СРЦГ, број 6/84);
Правилник о програму и поступку за полагање возачких испита (Службени лист СРЦГ, број 31/84 и Службени лист РЦГ, број 36/94 и 6/98);
Правилник о техничком прегледу возила (Службени лист СРЦГ, број 6/84);
Правилник о издавању извода из матичних књига намијењених иностранству (Службени лист СФРЈ, број 58/91);
Правилник о контроли прелажења државне границе и о кретању, боравку, настањивању, лову и риболову у граничном појасу (Службени лист СФРЈ, број 14/80);
Правилник о начину издавања пословне визе странцима (Службени лист СФРЈ, број 30/90 и 47/90);
Правилник о обрасцима и садржају образаца за пријављивање пребивалишта и боравишта грађана, промјене адресе стана, одласка у иностранство и начину вођења евиденције (Службени лист РЦГ, бр. 16/94);
Правилник о обрасцу картона расељеног лица (Службени лист РЦГ, број 41/92);
Правилник о обрасцу личне карте, поступку за издавање и замјену личне карте, начину вођења евиденције о захтјевима за издавање и о издатим личним картама (Службени лист РЦГ, број 32/93 и 38/93);
Правилник о обрасцу података који се евидентирају и обрасца евиденције (Службени лист РЦГ, бреој 41/92);
Правилник о пријављивању за упис у евиденцију држављана, о вођењу те евиденције и издавању увјерења о држављанству (Службени лист СРЦГ, бр. 26/78);
Правилник о начину издавања путних и других исправа и виза странцима и обрасцима тих исправа и виза (Службени лист СФРЈ, бр. 44/81 и Службени лист СРЈ, бр. 23/00, 24/00 и 67/01);
Правилник о начину одређивања јединственог матичног броја странаца (Службени лист СФРЈ, бр. 43/80);
Упутство о вођењу матичних књига и о издавању извода и увјерења на основу тих књига (Службени лист РЦГ, бр. 21/95).

3. Анализе, информације, извјештаји, елеборати и други општи акти:

- Информације о инспекцијском наздору објеката са аспекта заштите од пожара и експлозија;
- Информације о прегледу техничке документације;
- Информације о објектима у којима се дефинишу зоне опасности;
- Информације о објектима у којима се складиште запаљиве течности;
- Информације о објектима у којима се складиште и користе запаљиви гасови;
- Информације о набавци експлозивних материја;
- Информације о превозу експлозивних материја;
- Информације о ускладиштењу експлозивних материја;
- Информације о промету пиротехничких средстава;
- Информације о промету отрова;
- Информације о промету радиоактивних материја;
- Информације о превозу наоружања и војне опреме;
- Информације о мобилности и интервентној спремности општинских служби за заштиту и спашавање и општинских ватрогасних јединица;
- Информације о активностима на спашавању угрожених лица;
- Информације о ризицима ванредних ситуација;
- Информације о извршеним летачким задацима: број летова, број сати летења, релације лета, корисници летачких услуга и сл;
- Информације о техничком одржавању хеликоптера: редовни радови према техничком систему одржавања и ванредни радови према захтјевима произвођача;
- Информација о стручном усавршавању летачког и техничког особља.
4. Програми и пројекти

- Програм борбе против корупције и организованог криминала;
- Пројекат реформе образовања црногорске Полиције;
- Стратегија за смањење и контролу лаког и малокалибарског наоружања (САЛW);
- Стратегија интегрисаног управљања границом;
5. Појединачни акт

- Првостепена рјешења по захтјевима за пријаву пребивалишта;
- Првостепена рјешења по захтјевима за издавање личних карата;
- Првостепена рјешења по захтјевима за издавање путних исправа;
- Првостепена рјешења по захтјевима за промјену личног имена;
- Првостепена рјешења за издавање возачке дозволе;
- Првостепена рјешења за издавање одобрења за набавку оружја;
- Првостепена рјешења о пријему у црногорско држављанство;
- Првостепена рјешења о отпусту из црногорског држављанства;
- Првостепена рјешења по захтјеву за регистрацију возила;
- Првостепена рјешења за одређивање и исправку јединственог матичног броја;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за пријаву пребивалишта;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за издавање личних карата;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за издавање путних исправа;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за промјену личног имена;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за издавање возачке дозволе;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за издавање одобрења за набавку оружја;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева о пријему у црногорско држављанство;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за отпуст из црногорског држављанства;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за регистрацију возила;
- Првостепена рјешења о одбијању захтјева за одређивање и исправку јединственог матичног броја;
- Првостепена рјешења о одузимању оружја и муниције;
- Првостепена рјешења о одузимању путне исправе и поништавању визе;
- Првостепена рјешења о поништавању погрешно одређеног матичног броја;
- Првостепена рјешења о поништавању регистрације моторних возила;
Напомена: Захтјевом за приступ информацији садржаним у тачкама 1 до 24 може се тражити само достављање информација само о ажурности и стању предмета.

6. Финансије

- Буџет Министарства
- документа о јавним набавкама Министарства
- документа о донацијама
- документација о основним средствима и опреми Министарства
- финансијске евиденције и појединачна финансијска документа

7. Подаци о запосленом

- радне књижице
- увјерења о држављанству
- увјерења о здравственој способности
- увјерења о стручној спреми и стручној оспособљености
- рјешења о заснивању радног односа
- рјешења о зарадама
- рјешења о накнадама зараде и другим примањима
- рјешења о годишњем одмору
- рјешења о дисциплинској и материјалној одговорности

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Покретање поступка

Поступак се покреће писаним захтјевом за приступ информацији.

На захтјев се не плаћа административна такса

Захтјев треба да садржи:

основне податке о траженој информацији
начин на који се жели остварити приступ информацији
податке о подносицоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив фирме и сједиште), односно његовог заступника, представника или пуномоћника

Захтјев се може поднијети на прописаном обрасцу или у слободној форми.

Образац захтјева може се добити у Министарству (канцеларија бр. 22), а исти се налази и на wеб сајту Министарства.

2. Начин подношења захтјева:

- непосредно на архиви, (канцеларија бр. 22)
- путем поште, на адресу Министарства, 81000 Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бр. 22
- на е-маил:_______________________
- на фаx бр. 081/224-547
3. Начин остваривања права на приступ информацији

Приступ информацији може се остварити:

- непосредним увидом у информацију или јавну евиденцију у просторији Министарства (канцеларија бр. 5)
- преписивањем информације од стране подносиоца захтјева у просторији Министарства (канцеларија бр. 5).
4. Рок за одлучивање по захтјеву

По захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од осам дана од дана подношења захтјева, осим у случају заштите живота и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати.

Ако је обим тражених докумената велики или ако њихово проналажење захтијева претраживање великог броја докумената, тако да би приступ документу у прописаном року омео редовно пословање, рок за доношење и достављање рјешења ће се продужити највише за 15 дана.

Ако је захтјев за приступ докуметну непотпун и неразумљив, па се због тога по њему не може поступити, од подносиоца ће се захтијевати да, у року од 8 дана од дана достављања позива, отклони недостатке у захтјеву и дати упутство како недостатке да отклони.

Ако подносилац захтјева не отклони недостатке у остављеном року, захтјев ће се одбацити. На ову посљедицу упозориће се подносилац захтјева у позиву за отклањање недостатака. У том случају рок за рјешавање почиње тећи од дана пријема исправљеног захтјева.

5. Акт којим се одлучује о захтјеву и правна заштита

О захтјеву за приступ информацијама се одлучује рјешењем.

Рјешење којим се одбија захтјев за приступ информацијама садржи образложење уз навођење разлога због којих се ограничава приступ информацијама.

Рјешењем којим се дозвољава приступ документу или његовом дијелу, одређује се начин и рок приступа документу и трошкови поступка.

Против рјешења којим је одлучено о захтјеву, жалба није допуштена, али се може покренути управни спор код Управног суда Републике Црне Горе.

Приступ информацијама се остварује у року од три дана од дана достављања рјешења којим је приступ дозвољен, а након уплате трошкова поступка.

6. Трошкови поступка

Тошкове поступка сноси лице које тражи приступ информацији.

Трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, фотокопирања, превођења и достављања тражене инфорамције.

Трошкови поступка плаћају се прије извршења рјешења.

Инвалидна лица не плаћају трошкове поступка.

Трошкови поступка плаћају се у корист буџета Републике Црне Горе на рачун бр. 825-79-81.

ИВ ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА

Лице овлашћено за поступање по захтјеву за приступ информацијама, Љубинка Вукчевић, самостални савјетник (канцеларија бр. 5, тел/фаx 224-547),

Лице надлежно за доношење рјешења, Драган Пејановић, секретар Министарства (канцеларија бр. 56, тел. 081 241-954).

В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Овај водич је објављен на огласној табли Министарства и на wеб сајту Министарства (www. муп. влада. цг. yу).

Број:____________________
У Подгорици,__________2006. године
М И Н И С Т А Р,

Јусуф Каламперовић


Упутство
за попуну обрасца захтјева за приступ информацији

*1 Уписати основне податке о документу или јавној евиденцији којем-ој се приступ тражи (назив, број и датум под којим је евидентиран, назив аутора доносиоца, карактеристични садржај, вријеме сачињавања и сл.).

*2 Заокруживањем броја одредити да ли се тражи приступ читавом документу или дијелу документа. Уколико се приступ тражи дијелу документа прецизирати или описати дио којем се приступ тражи.

*3 Заокружити број и тачку испред начина на који се жели остварити приступ документу.

*4 Заокружити слово и тачку испред начина на који се тражи достава превода, копије или преписа документа.

Под словом д) лица са инвалидитетом сходно својим потребама уписују начин и облик у којем траже да им се документ достави.

*5 Под "напоменом" није обавезан упис података. Међутим, у овом дијелу захтјева може се додатно описати тражени документ или његов дио, указати на потребу хитног поступања по захтјеву (чл. 16 ст. 2) или на остваривање приступа документу у случајевима предвиђеним чл. 10 Закона.

*6 Уписати тачне податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив фирме и сједиште, односно његовог заступника, представника или пуномоћника.Република Црна Гора
Влада Републике Црне Горе
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Број:________________
Подгорица,_______________2006.године

Сходно члану 5 Закона о слободном приступу информацијама ("Службени лист РЦГ", бр. 68/05), Министарство унутрашњих послова, д о н о с и

В О Д И Ч
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сједиште и адреса Министарства унутрашњих послова је у Подгорици, Булевар Светог Петра Цетињског број 22 тел/фаx 224-547, е-маил: _____________, wеб сајт: www.муп. влада.цг.yу.

ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1. Јавне евиденције
- дјеловодник
- евиденција запослених у Министарству
- евиденција регистарског и архивског материјала
-
-
-
-
2. Нормативна акта

-
-
-
-
У п у т с т в о
за попуну обрасца захтјева за приступ информацији
1. Уписати основне податке о документу или јавној евиденцији којем-ој се приступ тражи (назив, број и датум под којим је евидентиран, назив аутора доносиоца, караткеристични садржај, вријеме сачињавања и сл.).

2. Заокруживањем броја одредити да ли се тражи приступ читавом документу или дијелу документа. Уколико се приступ тражи дијелу документа прецизирати или описати дио којем се приступ тражи.

3.Заокружити број и тачку испред начина на који се жели остварити приступ документу.

4. Заокружити слово и тачку испред начина на који се тражи достава превода, копије или преписа документа.

Под словом д) лица са инвалидитетом сходно својим потребама уписују начин и облик у којем траже да им се документ достави.

5. Под "напоменом" није обавезан упис података. Међутим, у овом дијелу захтјева може се додатно описати тражени документ или његов дио, указати на потребу хитног поступања по захтјеву (чл. 16 ст. 2) или на остваривање приступа докуметну у случајевима предвиђеним чл. 10 Закона.

6. Уписати тачне податке о подносиоцу захтјева (име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив фирме и сједиште, односно његовог заступника, представника или пуномоћника, преписивањем, фотокопирањем или превођењем информације од стране Министарства и достављањем преписа, фотокопије или превода подносиоцу захтјева, непсоредно, путем поште или електронским путем.

ИВ ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА

1. Лице овлашћено за поступање по захтјеву за приступ информацијама Љубинка Вукчевић, самостални савјетник (канцеларија бр. 5, тел/фаx 224-547),
2. Лице надлежно за доношење рјешења, Драган Пејановић, секретар (канцеларија бр. 56, тел. 081 241-954).
В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЧА

Овај водић је објављен на огласној табли Министарства и на wеб сајту Министарства (www. МУП. ВЛАДА. ЦГ. YУ).

Подгорица,____________2006.године

М И Н И С Т А Р,

Јусуф Каламперовић