Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Obavještenje kandidatima zainteresovanim za obavljanje poslova vršioca dužnosti generalnih direktora Direktorata u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Datum objave: 23.02.2021 07:06 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, utvrđeno je da se u slučaju prestanka mandata, licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pored ostalih, može odrediti vršioca dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja, u skladu sa zakonom , a najduže do šest mjeseci.

Imajući u vidu da navedenim Zakonom, nije propisan postupak i način selekcije kandidata, koji se određuju za vršioce dužnosti, Zaključkom Vlade broj 07-217 od 21. januara 2021.godine, utvrđena su zaduženja ministara, u pogledu sprovođenja postupka i odabira najkompetentnijih kandidata za vršenje navedenih poslova. Ministri su u obavezni, shodno pomenutom Zaključku da, prije predlaganja Vladi kandidata za pozicije vršilaca dužnosti obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i da o tome izvijeste Vladu, na propisani način.

Kandidati zainteresovani za prijavu za obavljanje poslova iz kategorije visoki rukovodni kadar, moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu čl.24 stav 3 sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Članom 23 istog Zakona propisano je da se poslovi visokog rukovodnog kadra odnose na: rukovođenje, koordiniranje i organizovanje rada u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada, obezbjeđivanje ostvarivanja odnosa i saradnje sa drugim državnim organima, organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima i odlučivanje o najsloženijim pitanjima.

Zainteresovana lica će se kandidovati za vršioce dužnosti u sljedećim Direktoratima: u Direktoratu za normativne poslove i razvoj; Direktoratu za bezbjednosno – nadzorne poslove; Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance; Direktoratu za zaštitu i spašavanje i Direktoratu za evropske poslove, međunarodniu saradnjju i programe podrške.

Rok prijave zainteresovanim kandidatima je 3 dana. Uz prijavu je potrebno dostaviti:
- CV,
- preporuke (ukoliko ih ima)
i motivaciono pismo.

Pregled prijava, vršiće tročlana Komisija, u čijem sastavu će biti dva člana sa iskustvom u oblasti rada i jedan član sa iskustvom u upravljanju ljudskim resursima. Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju.

Intervju sprovodi starješina organa, odnosno resorni ministar za direktora uprave, odnosno drugog pravnog lica, kojem pomaže lice odgovorno za oblast upravljanja ljudskim resursima i/ili nezavisni ekspert za zapošljavanje.

Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj, koji mora biti dostavljen Vladi, uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog.

Predlog za određivanje vršioca dužnosti koji ne bude sadržao navedeni izvještaj, neće biti razmatran na sjednicama Vlade.

MINISTAR
mr Sergej Sekulović


ROK I NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u periodu 23 - 25.2.2021.godine, putem e-maila kabinet@mup.gov.me, kao i poštom na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kabinet ministarstva unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Podgorica.

Kontakt osoba: Sonja Radonjić
Telefon: 020/225-074