Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Обавјештење кандидатима заинтересованим за обављање послова вршиоца дужности генералних директора Директората у Министарству унутрашњих послова

Датум објаве: 23.02.2021 07:06 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


Законом о државним службеницима и намјештеницима, утврђено је да се у случају престанка мандата, лицу које врши послове високог руководног кадра, поред осталих, може одредити вршиоца дужности до именовања, односно постављења, у складу са законом , а најдуже до шест мјесеци.

Имајући у виду да наведеним Законом, није прописан поступак и начин селекције кандидата, који се одређују за вршиоце дужности, Закључком Владе број 07-217 од 21. јануара 2021.године, утврђена су задужења министара, у погледу спровођења поступка и одабира најкомпетентнијих кандидата за вршење наведених послова. Министри су у обавезни, сходно поменутом Закључку да, прије предлагања Влади кандидата за позиције вршилаца дужности обаве разговор/интервју са потенцијалним кандидатима и да о томе извијесте Владу, на прописани начин.

Кандидати заинтересовани за пријаву за обављање послова из категорије високи руководни кадар, морају имати ВИИ 1 ниво квалификације образовања и најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства, у складу чл.24 став 3 са Законом о државним службеницима и намјештеницима.

Чланом 23 истог Закона прописано је да се послови високог руководног кадра односе на: руковођење, координирање и организовање рада у једној или више организационих јединица, односно области рада, обезбјеђивање остваривања односа и сарадње са другим државним органима, органима локалне управе, привреде, невладиним организацијама и грађанима и одлучивање о најсложенијим питањима.

Заинтересована лица ће се кандидовати за вршиоце дужности у сљедећим Директоратима: у Директорату за нормативне послове и развој; Директорату за безбједносно – надзорне послове; Директорату за управне послове, држављанство и странце; Директорату за заштиту и спашавање и Директорату за европске послове, међународниу сарадњју и програме подршке.

Рок пријаве заинтересованим кандидатима је 3 дана. Уз пријаву је потребно доставити:
- ЦВ,
- препоруке (уколико их има)
и мотивационо писмо.

Преглед пријава, вршиће трочлана Комисија, у чијем саставу ће бити два члана са искуством у области рада и један члан са искуством у управљању људским ресурсима. Наведена Комисија, након прегледа пријава, без претходне међусобне размјене мишљења оцјењује сваку пријаву, оцјеном од 1-3. Коначна оцјена се добија тако што се укупан збир бодова сва три члана Комисије дијели са бројем чланова Комисије. Кандидати који добију преко 2,5 бода су кандидати за интервју.

Интервју спроводи старјешина органа, односно ресорни министар за директора управе, односно другог правног лица, којем помаже лице одговорно за област управљања људским ресурсима и/или независни експерт за запошљавање.

Након спроведене процедуре, чланови Комисије сачиниће извјештај, који мора бити достављен Влади, уз сваки предлог за одређивање вршилаца дужности и мора садржати разлоге због којих се даје одређени предлог.

Предлог за одређивање вршиоца дужности који не буде садржао наведени извјештај, неће бити разматран на сједницама Владе.

МИНИСТАР
мр Сергеј Секуловић


РОК И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријаве се достављају у периоду 23 - 25.2.2021.године, путем е-маила кабинет@муп.гов.ме, као и поштом на адресу: Министарство унутрашњих послова, Кабинет министарства унутрашњих послова, Булевар Светог Петра Цетињског бр. 22, Подгорица.

Контакт особа: Соња Радоњић
Телефон: 020/225-074