Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Izvještaj o konsultovanju sa NVO povodom izrade Predloga odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj NVO

Datum objave: 12.02.2014 11:33 | Autor: MUP

Ispis Štampaj stranicu


                                                                                                                                          I Z V J E Š T A J
                                                                                                    o obavljenom konsultovanju sa nevladinim organizacijama povodom izrade
                                                                                                      Predloga odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Konsultativni sastanak obavljen je 10.II.2014.godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova. Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe za izradu Predloga odluke: Veselin Vukčević (koordinator), Danka Latković (zamjenica koordinatora), Ivan Šikmanović (sekretar), Ana Novaković (članica) i Marko Vukašević (član), kao i predstavnici NVO: Ajša Hadžibegović (Građanska alijansa), Anđelija Kovačević Lučić (Centar za demokratsku tranziciju), Miloš Marković (Aktivna zona) i Aleksandar Dedović (ALFA centar).

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova je 14.I.2014.godine uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Predloga odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija. Zainteresovanost za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Predloga odluke, u ostavljenom roku, iskazale su sljedeće NVO:

- „ALFA centar“;
- „Centar za demokratsku tranziciju“;
- Koalicija NVO „Saradnjom do cilja“;
- „Građanska alijansa“;
- „Aktivna zona“.

Uzevši u obzir broj nevladinih organizacija koje su iskazale zainteresovanost za učešće u konsultovanju, kao i predloge tih organizacija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučilo da se konsultovanje sprovede održavanjem zajedničkog sastanka radne grupe za izradu Predloga odluke i predstavnika zainteresovanih nevladinih organizacija.

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova, na početku sastanka, prisutne je pozdravio koordinator radne grupe i generalni direktor u tom Ministarstvu, Veselin Vukčević. On je ukazao na činjenicu da je predsjedniku i članovima dosadašnjeg Savjeta za saradnju Vlade i NVO istekao mandat, te da iz tog razloga postoji potreba da se intezivira rad na izradi Predloga odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija, kako bi se obezbijedio institucionalni kontinuitet u ovoj oblasti. Dodatni razlozi za intezivniji pristup u izradi Predloga odluke sadržani su u potebi da se obezbijedi dosljedno praćenje aktivnosti iz Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014-2016.godine, kao i neophodnosti uključivanja budućeg Savjeta u pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO kojim će se uspostaviti održiv model finansiranja projekata NVO iz državnog budžeta. Ključna pitanja od značaja za koncipiranje rješenja u Predlogu odluke, po Vukčeviću, su: struktura savjeta i način izbora predstavnika NVO u sastav savjeta. Koordinator radne grupe, kao i zamjenica koordinatora, pozvali su prisutne da iznesu svoja viđenja u vezi sa sastavom i radom budućeg savjeta, i time doprinesu kvalitetu odluke.

Tokom dvoipočasovne diskusije koja je uslijedila, prisutni su iznijeli svoja viđenja o tome što je i na koji način potrebno urediti odlukom o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija. Sa strane predstavnika NVO koji su prisustvovali sastanku iskazan je konsenzus u odnosu na sljedeće:
- u novom savjetodavnom tijelu treba da budu imenovani kompetentna lica kada je u pitanju razvoj NVO u Crnoj Gori, kako sa strane NVO tako i sa strane Vlade. Odnos u broju članova treba da ostane 50%-50%;
- Savjet treba da donosi odluke konsenzusom. Treba koristiti institut „opoziva“ članova u slučaju njihovog neaktivnog pristupa u radu budućeg savjeta, što nije bila praksa kada je u pitanju dosadašnji savjet;
- kada je u pitanju izbor predstavnika NVO u savjetu, potrebno je promijeniti dosadašnji model izbora koji je zasnovan na broju podrški NVO-a određenom kandidatu za članstvo u savjetu, i uspostaviti model po kome će se u značajnijoj mjeri vrednovate reference samih kandidata;
- u radu budućeg savjeta povremeno treba uključivati nezavisna stručna lica iz šire akademske zajednice, zavisno od tema koje se razmatraju na savjetu;
- budući savjet treba da obezbijedi proaktivniji pristup u svom radu, na način što će održavati redovne konsultacije sa NVO-ima o pitanjima od značaja za razvoj NVO sektora (sastanci, dostupnost preko e-mail servisa i dr.);
- pitanje budžeta savjeta mora biti adekvatno riješeno kako bi on mogao na kvalitetan način ostvarivati svoju funkciju.

Pored navedenog, pojedini predstavnici NVO dali su i sljedeće predloge:
- kako nije evaluiran rad dosadašnjeg Savjeta, bilo bi cjelishodno sprovesti taj postupak uz pomoć članova tog Savjeta (anketa ili sl.);
- da kandidati iz NVO sektora, prilikom apliciranja za članstvo u savjetu, podnose i svoje viđenje rada tog tijela, kao i ličnog doprinosa ukoliko budu izabrani za članstvo;
- potrebno je porazmisliti da struktura savjeta bude zasnovana na ravnomjernoj geografskoj zastupljenosti (sjeverni, južni i centralni dio Crne Gore).

Osvrćući se na predloge koji su dobijeni od predstavnika NVO na sastanku, članovi radne grupe su se u velikoj mjeri složili sa onim što je predloženo. Ipak, po većini članova radne grupe, važeći model izbora predstavnika NVO u savjetu je, u osnovi, dobar i, uz određenu nadgradnju, obezbjeđuje izbor kvalitetnih članova savjeta ispred NVO (napomena: član radne grupe ispred Ministarstva finansija smatra da je opravdaniji pristup koji su na sastanku predložili predstavnici NVO). Važeći model izbora komplementaran je sa načinom izbora predstavnika NVO u radna i druga tijela organa državne uprave, koji je uspostavljen Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, a svi raspoloživi podaci o primjeni Uredbe uklazuju na dobre rezultate u njenoj primjeni. Neosporno je da određena rješenja treba unaprijediti, prije svega kada je u pitanju sprječavanje sukoba interesa predsjednika i članova savjeta. Takođe, strukturu savjeta potrebno je uskladiti sa temama koje su obuhvaćene Strategijom razvoja nevladinih organizacija.

Na kraju, zaključeno je sljedeće:

- radna grupa će, prilikom sačinjavanja Predloga odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija, uzeti u obzir sve predloge koji su iznijeli predstavnici NVO na konsultativnom sastanku;
- predstavnici NVO koji su učestvovali u radu konsultativnog sastanka mogu dostaviti pisane predloge i sugestije radnoj grupi do 13.II.2014.godine;
- radna grupa će, nakon sačinjavanja Nacrta odluke o obrazovanju savjeta za razvoj nevladinih organizacija, tekst Nacrta postaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, radi dostavljanja dodatnih predloga i sugestija (II krug konsultovanja).

Izvještaj sačinio: Ivan Šikmanović, sekretar radne grupe

Izvještaj verifikovao: Veselin Vukčević, koordinator radne grupe