Manja slova Veća slova RSSOdjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju i odnose s javnošću

 

Načelnik odjeljenja
Petar Krstajić

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 241 964
Fax: +382 20 241 963
E-mail: sefkabineta@policija.me

U ODJELJENJU ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SARADNJU I ODNOSE S JAVNOŠĆU vrše se poslovi koji se odnose na:

- uspostavljanje i ostvarivanje međunarodne policijske saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou;

- iniciranje saradnje sa organima drugih država iz oblasti policijskih poslova;

- učešće u različitim međunarodnim tijelima;

- ostvarivanje i praćenje saradnje sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama;

- pripremu platformi za razgovore sa stranim delegacijama i prikupljanje izvještaja o ostvarenim posjetama i učešću na međunarodnim skupovima i studijskim posjetama iz nadležnosti Uprave policije;

- koordinaciju aktivnosti organizacionih jedinica Uprave policije u vezi sa procesom evropskih integracija;

- praćenje i izvještavanje o ispunjavanju obaveza iz procesa evropskih integracija, a koje su u nadležnosti Uprave policije; pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih programa podrške;

- planiranje i objedinjavanje programa saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama i institucijama;

- praćenje realizacije ugovora i sporazuma o međunarodnim donacijama;

- učešće u planiranju, razvoju i praćenju projekata finansiranih iz fondova pomoći EU;

- učešće u razvoju IPA projekata i koordinaciju aktivnosti;

- koordinaciju rada pripadnika Uprave policije u međunarodnim mirovnim misijama;

- blagovremeno, kontinuirano i tačno informisanje javnosti o aktivnostima direktora i Uprave policije;

- predstavljanje i promovisanje rada i projekata; pripremu saopštenja, biltena, publikacija i drugih štampanih materijala i video materijala;

- analiziranje izvještavanja domaćih i stranih medija; pripremanje dnevnih, sedmičnih, mjesečnih i godišnjih informacija o izvještavanju medija iz oblasti policijskih poslova;

- organizaciju redovnih i vanrednih konferencija za novinare na kojima se daju obavještenja javnosti o radu direktora i Uprave policije;

- učestvovanje u pripremi sadržaja za objavljivanje;

- verifikaciju sadržaja za objavljivanje;

- organizovanje i davanje smjernica za istupanje direktora i predstavnika Uprave policije u medijima;

- obezbjeđivanje blagovremenog i potpunog informisanja direktora o pojavama, događajima i saznanjima od značaja za rad Uprave policije;

- praćenje sprovođenja odluka direktora;

- usklađivanje i usmjeravanje policijskih poslova na nivou svih organizacionih jedinica Uprave policije;

- pripremu internih akata upravljanja i druge poslove od značaja za rad Uprave policije i za ostvarivanje funkcije direktora, obradu određenih ličnih i drugih podataka, pripremu odgovora na podnijete pritužbe građana, analiziranje predloga, primjedbi, pohvala i pritužbi građana, kao i druge poslove iz djelokruga rada Uprave policije.