Manja slova Veća slova RSS

Služba za ljudske resurse, kadrovske i pravne poslove

 

Načelnica - Biljana Dulović

E-mail: biljana.dulovic@up.gov.me

 

U SLUŽBI ZA LJUDSKE RESURSE, KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE vrše se poslovi koji se odnose na:
- planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim resursima;
- prijem i raspoređivanje policijskih i državnih službenika i namještenika;
- ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih;
- planiranje i praćenje karijere zaposlenih;
- vođenje i ažuriranje personalnih dosijea službenika;
- rješavanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa;
- davanje pravnih mišljenja o primjeni propisa;
- saradnju sa Upravom za kadrove i imovinsko-pravnim zastupnikom Crne Gore, Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova u cilju ostvarivanja pravnih interesa Uprave policije;
- izrade analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada;
- učešće u izradi i implementaciji strateških i drugih dokumenata u ovoj oblasti;
- vođenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti;
- poslove iz oblasti disciplinske odgovornosti službenika;
- vođenje postupka privremenog udaljenja sa rada policijskih i drugih službenika i namještenika;
- vođenje zakonom propisanih evidencija i
- druge poslove iz djelokruga rada Službe.

U Službi za ljudske resurse, kadrovske i pravne poslove su:
- Biro za ljudske resurse,
- Biro za kadrovske poslove,
- Biro za pravne poslove.