Manja slova Veća slova RSSSlužba za finansijske, opšte i pomoćne poslove

 

Načelnik - Darka Šaban

E-mail: darka.saban@mup.gov.me

 

U SLUŽBI ZA FINANSIJSKE, OPŠTE I POMOĆNE POSLOVE vrše se poslovi koji se odnose na:
- pripremu, planiranje i predlaganje budžeta;
- pripremu srednjoročnih okvira za integrisano planiranje i budžetiranje;
- planiranje godišnjih i srednjoročnih prihoda;
- praćenje i nadzor nad ostvarivanjem prihoda;
- monitoring i kontrolu potrošnje u okviru Uprave policije;
- finansijsko poslovanje;
- obračun zarada;
- računovodstvo;
- izradu godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije;
- obradu zahtjeva i sprovođenje pripremnih radnji po zahtjevima za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima zaposlenim u Upravi policije;
- poslovi obrade, zaštite pristupa i korišćenja tajnih podataka, obezbjeđenje primjene standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;
- pružanje stručne pomoći (mišljenja i preporuka) radi ispunjenja bezbjednosno tehničkih uslova u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka u organizacionim jedinicama Uprave policije i stručne pomoći na ustanovljavanju i vođenju registra, evidencija i kontrolnih tačaka, kao i stručne pomoći u sprovođenju postupka određivanja stepena tajnosti podatka;
- saradnju sa Direkcijom za zaštitu tajnih podataka, vođenje evidencija o tajnim podacima, vršenje prijema, evidentiranja, raspoređivanja, otpremanja, čuvanja i korišćenja tajnih podataka po stepenima tajnosti;
- pripremu analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala;
- prijem, evidenciju, čuvanje i izdavanje materijalnih dobara;
- pružanje logističke podrške policijskim službama vezano za održavanje naoružanja i prisustva tokom izvođenja gađanja;
- pravilno uskladištenje, čuvanje i izdavanje sredstava i opreme korisnicima;
- vođenje evidencija o nabavkama;
- praćenje stambene problematike, dodjele stanova, otplatu i uknjižbu;
- javne nabavke roba, radova i usluga;
- pripremu izvještaja za Komisiju za kontrolu postupka javnih nabavki;
- skladištenja, čuvanja i distribucije materijalno-tehničkih sredstava i opreme;
- pružanje usluga smještaja i ishrane, obezbjeđenje reprezentacije, praćenja pružanja usluga smještaja zaposlenima i drugim korisnicima, pripremanje i obezbjeđenje potrebnih informacija za potrebe nabavke roba za ugostiteljske i hotelijerske usluge, primanje, pregledanje i evidentiranje, raspoređivanje i dostavljanje u rad službene pošte nastale u Uprave policije, kao i pošte nastale u radu drugih državnih organa, organizacija, pravnih lica i građana, obradu i arhiviranje predmeta koji se dostavljaju arhivskom depou na čuvanje i arhiviranje, izdavanje arhivske građe i vođenje evidencija, po zahtjevima organizacionih jedinica;
- stvaranje uslova za redovno i pravilno arhiviranje, umnožavanje, povezivanje, koričenje materijala, organizovanje obavljanja poslova održavanja higijene u službenim prostorijama Uprave policije i prostora oko objekata, obavljanje poslova unosa podataka za potrebe organizacionih jedinica, servisiranje, održavanje i eksploatacija voznog parka Uprave policije, tehničku podršku održavanja i eksploatacije motornih vozila, logistiku, tehničku podršku, obradu i kontrolu podataka o gorivu; protivpožarnu zaštitu, kontrolu i unos podataka i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

U Službi za finansijske, opšte i pomoćne poslove su:
- Biro za javne nabavke,
- Biro za finansijske i računovodstvene poslove,
- Biro za administrativne poslove,
- Biro za smještaj i ishranu,
- Auto centar.