Manja slova Veća slova RSSSektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Pomoćnik direktora
Dejan Đurović


  1. Odsjek za analitiku i sumnjive transakcije

  2. Odsjek za međunarodnu razmjenu obavještajnih podataka i informacija


U SEKTORU ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA vrše se poslovi koji se odnose na:
- prijem, evidenciju i import podataka dostavljenih od obveznika;
- analizu i obradu podataka primljenih na dnevnom nivou kao i analizu i obradu podataka za lica i transakcije za koja postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma koje dostavljaju obveznici;
- postupanje po zahtjevima nadležnih državnih organa u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i dostavu obavještenja o uvtrđenim osnovima sumnje u vezi sa licima i transakcijama po sopstvenoj inicijativi;
- priprema stručne osnove za izradu liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata, učešće u obukama zaposlenih kod obveznika;
- priprema smjernica za izradu analize rizika; pripremanje i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika i odgovornih lica kod obveznika;
- vođenje propisanih evidencija o izvršenim inspekcijskim kontrolama; pripremanje informacija, izvještaja i analiza o izvršenim kontrolama, analizu međunarodnih standarda i praćenje stepena harmonizacije nacionalnih propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa propisima SE, EU, EGMONT, FATF iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i druge poslove iz djelokruga rada Sektora.