Manja slova Veća slova RSSNacionalni komunikacioni centar - NCC Podgorica

Rukovodilac - Zoran Lasica
E-mail: zoran.lasica@up.gov.me

 

Nacionalni komunikacioni centar - NCC Podgorica vrši poslove elektronskog osmatranja državne granice duž cijele državne granice Crne Gore, uključujući i sve GP, a koji se odnose na:

- multi senzorsko osmatranje granice na kopnu;
- multi senzorsko osmatranje akvatorije i priobalja;
- senzorske detekcije bezbjednosno interesantnih događaja i objekata;
- klasifikacije bezbjednosno interesantnih događaja i objekata;
- identifikacije bezbjednosno interesantnih objekata;
- procjene situacije upotrebom bespilotnih letjelica i dronova, radarskih, termovizijskih, CCTV televizijskih, "Smartdec" mobilnih setova i drugih osmatračkih senzora, radi obezbjeđenja nepovredivosti državne granice;
- zaštitu života i zdravlja ljudi;
- otkrivanje i sprečavanje izvršenja krivičnih djela i prekršaja i pronalaženje, hvatanje i lišavanje slobode njihovih izvršilaca;
- otkrivanje i sprečavanje nezakonitih migracija;
- sprečavanje nezakonitog prometa roba preko državne granice i svih oblika prekograničnog kriminala;
- otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela, prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih izvršilaca na kopnu, priobalju i teritorijalnim vodama Crne Gore; otkrivanje i sprečavanje ubacivanja naoružanih grupa i pojedinaca preko državne granice;
- prikupljanje informacija i izvještavanje o stanju i događajima na državnoj granici, GP i u dubini teritorije;
- saradnju i razmjene informacija od značaja za suzbijanje i sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala;
- otklanjanje i sprečavanje drugih aktivnosti i radnji kojima se ugrožava javna bezbjednost;
- zajednički rad i sprovođenje aktivnosti sa drugim organizacionim jedinicama Sektora i Uprave policije;
- planiranje upotrebe tehničkih sredstava za osmatranje, nadzor i kontrolu prelaženja državne granice;
- iniciranje i učešće u realizaciji planiranja, implementacije i razvoja Sistema elektronskog osmatranja zelene i plave granice i GP;
- vođenje propisanih evidencija i obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada Jedinice;
- multi senzorskog osmatranja granice na kopnu, zone GP i akvatorije; senzorske detekcije bezbjednosno interesantnih događaja i objekata;
- klasifikacije bezbjednosno interesantnih događaja i objekata;
- identifikacije bezbjednosno-interesantnih događaja i objekata;
- izdavanje potrebnih naređenja;
- praćenje, usmjeravanje i kontrolu rada organa bezbjednosti u akvatoriji i teritoriji i GP;
- saradnju i razmjene podataka sa svim relevantnim subjektima – organima sistema bezbjednosti CG;
- saradnje i razmjene podataka sa ostalim organizacionim jedinicama;
- planiranje i kontrola upotrebe osmatračkih i tehničkih sredstava za nadzor i kontrolu prelaženja državne granice;
- praćenje i koordinaciju rada zajedničkih centara za policijsku saradnju u Trebinju i Plavu;
- praćenje i koordinaciju rada regionalnih komunikacionih centara - RCC Sjever, RCC Centar i RCC Jug;
- operativnu saradnju na nacionalnom nivou sa EUROSUR-om i FRONTEX-om i svim NCC centrima zemalja EU;
- pristup tajnim podacima EU;
- izradu i ažuriranje Nacionalne situacione slike;
- prijem izvještaje iz RCC Sjever, Centar i Jug;
- izrada izvještaja o svim incidentima iz oblasti granične bezbjednosti i dostava istih EUROSUR sistemu, FRONTEX-u i drugim bezbjednosnim agencijama;
- koordinacija rada i pružanje potrebne podrške regionalnim zajedničkim akcijama;
- analizu rizika;
- izradu analitičkih izvještaja;
- predlaganje unapređenja operativnih procedura i Sistema granične bezbjednosti, realizaciju svih ostalih aktivnosti u skladu sa regulativama EU iz oblasti EUROSUR-a, FRONTEX-a i Šengen sporazuma.