Manja slova Veća slova RSSForenzički centar

 

Načelnik Forenzičkog centra

Aleksandar Ivanović

Tel: +382 20 817 101
Fax: +382 20 817 195
E-mail: fc.foranalitika@forenzika.policija.me


U FORENZIČKOM CENTRU vrše se poslovi koji se odnose na:

- sve vrste forenzičkih ispitivanja, analiziranja, vještačenja i istraživanja: hemijska i DNK ispitivanja;

- ispitivanja rukopisa, dokumenata, vrijednosnih papira i digitalnih dokaza (računara, mobilnih uređaja, bankomata, kreditnih kartica i slično), kao i digitalnu obradu i audio video i foto tehniku;

- daktiloskopska, mehanoskopska, balistička ispitivanja i utvrđivanje uzroka kod požara, eksplozija i havarija;

- poslove operativne kriminalističke tehnike;

- koordinaciju i vršenje uviđaja;

- forenzičku analitiku, postupanje sa dokaznim materijalom;

- standardizaciju opreme za uviđaje za potrebe centara bezbjednosti, vođenje DNK baze u skladu sa novim Zakonom o DNK registru;

- formiranje i vođenje ostalih forenzičkih baza podataka (otisaka prstiju, čaura i projektila vatrenog oružja, baza dokumenata i novčanica, GSR čestica, profilisanje opojnih droga i sl);

- postupanje po zahtjevima pravosudnih organa, carine i drugih subjekata;

- inspekcijsko nadzornu funkciju rada kriminalističke tehnike u centrima bezbjednosti;

- trening i obuku iz oblasti forenzike za kriminalističke tehničare, inspektore i rukovodioce koji rade na poslovima suzbijanja kriminaliteta;

- uvođenje Evropskih standarda kvaliteta ISO 17025 i ISO 17020, kako u Forenzičkom centru, tako i u centrima bezbjednosti i stanicama;

- učešće u međunarodnoj razmjeni Forenzičkih baza podataka (DNK profili, DKT liste i sl.);

- učešće u radu Evropskog udruženja Forenzičkih naučnih institucija (ENFSI) zaduženih za razvoj i kontrolu u državama članicama i državama kandidatima;

- saradnju sa sličnim centrima u zemlji i inostranstvu, naučno tehničkim ustanovama i institucijama;

- sinhronizaciju i koordinaciju rada sa centrima bezbjednosti i stanicama policije prilikom vršenju uviđaja;

- identifikaciju NN leševa i nestalih osoba i druge poslove iz djelokruga rada Forenzičkog centra.

U Forenzičkom centru su:

Grupa za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku, kontrolu kvaliteta, ispitivanje rukopisa, dokumenata i digitalnih dokaza, u kojoj se obavljaju poslovi u vezi postupanja sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku, kontrolu kvaliteta, ispitivanje rukopisa, dokumenata i digitalnih dokaza;

Grupa za mehanoskopska ispitivanja, u kojoj se obavljaju poslovi u vezi mehanoskopskih ispitivanja;

Grupa za utvrđivanje uzroka kod požara, ekspolozija, havarija, koordinaciju vršenja uviđaja, standardizaciju opreme i nadzor, u kojoj se obavljaju poslovi u vezi utvrđivanja uzroka kod požara, ekspolozija, havarija, koordinacije vršenja uviđaja, standardizacije opreme i nadzora;

Grupa za balistička ispitivanja, u kojoj se obavljaju poslovi u vezi balističkih ispitivanja;

Grupa za DNK analize, u kojoj se obavljaju poslovi DNK analiza;

Grupa za hemijska ispitivanja, u kojoj se obavljaju poslovi u vezi hemijska ispitivanja;

Grupa za hemijska ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica, u kojoj se obavljaju poslovi u vezi hemijskih ispitivanja daljine pucanja i utvrđivanje GSR čestica;

Grupa za daktiloskopska ispitivanja, u kojoj se obavljaju poslovi daktiloskopskih ispitivanja.