Питајте Министарство

У ДИРЕКТОРАТУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ врше се послови који се односе на: израду стратегија, пројеката, програма и праћење њихове реализације; остваривање процеса хармонизације законодавства са правним системом ЕУ; израду законских и подзаконских прописа; анализу и праћење стања у области заштите и спашавања; утврђивање програма за опремање и развој система заштите и спашавања; припрема приједлога одлука о обезбјеђивању материјалних резерви за потребе заштите и спашавања; давање упутстава за управљање у заштити и спашавању и предлагање мјера учесницима заштите и спашавања; прикупљање података о пријетњама, узроцима и посљедицама ванредних ситуација; пружање помоћи у отклањању посљедица ванредних ситуација; контролу мобилности и интервентне спремности оперативних јединица; припрему и праћење извршавања уговора о употреби и дјеловању специјалистичких јединица; прописивање техничких стандарда система заштите и спашавања у складу са међународним стандардима; планирање и развој цивилне заштите и усклађивање њеног дјеловања са оперативним јединицама заштите и спашавања; припрему приједлога одлуке о слању у иностранство оперативних јединица на обуку, вјежбе и хуманитарне активности; тражење и прихватање помоћи од других држава у случају настанка ванредних ситуација; примање позива и обавјештења у хитним ситуацијама преко јединственог оперативног комуникационог центра 112; инспекцијски надзор у оквиру надлежности и овлашћења утврђених законом у области заштите и спашавања, превоза опасних материја, производње, промета, набавке, складиштења и употребе експлозивних материја, складиштења, држања, промета, руковања и употребе запаљивих течности и гасова; преглед техничке документације; транспорт и транзит наоружања, војне опреме и робе двоструке намјене; техничку заштиту лица, простора и објеката; припрему програма, организовање и спровођење стручног оспособљавања и усавршавања припадника оперативних јединица; организовање и спровођење превентивних, оперативних и санационих мјера заштите и спашавања; вршење спасилачких активности у случају настанка ванредних ситуација; припрему и обавјештавање грађана у случају настанка ванредних ситуација; организовање и спровођење заштите од неексплодираних убојних средстава; организовање и дјеловање јединице за гашење пожара из ваздуха; акције трагања и спашавања из ваздуха; обуку пилота, тренажу пилота и обавезних техничких проба; спровођење програма сарадње са међународним и регионалним организацијама, институцијама и другим субјектима  који се баве заштитом и спашавањем; припрему и праћење извршавања међународних уговора у области заштите и спашавања. 

         
     
         У Дирекцији за цивилну заштиту и хуманитарну помоћ врше се послови који се 
         односе на: 
 • израду стратегија, пројеката, програма из области цивилне заштите и праћење њихове реализације; 

 • израду процјена угрожености и националних планова за заштиту и спашавање; формирање јединица цивилне заштите;

 • обуку и вјежбе припадника јединица цивилне заштите; праћење стања и појава у области цивилне заштите;

 • планирање, организовање и мобилизацију јединица и тимова цивилне заштите; руковођење, координацију и опремање јединица и тимова цивилне заштите;

 • спровођење мјера за заштиту и спашавање;

 • праћење и извршавање закона и других прописа у области заштите и спашавања; израду законских и подзаконских прописа;

 • учешће у изради стандардних оперативних процедура;

 • хармонизацију законодавства из надлежности овог директората са правним системом ЕУ;

 • сарадњу са међународним и регионалним организацијама, институцијама и другим субјектима;

 • пружање и тражење међународне помоћи;

 • израду и праћење реализације програма развојне помоћи (ИПА и др.)

   

         У Дирекцији за превентивне послове врше се послови који се односе на: 
 • управљање активностима на заштити и спашавању од несрећа насталих усљед природних и техничко-технолошких ризика;

 • спровођење мјера за заштиту и спашавање;

 • израду базе података свих ризика;

 • праћење и извршавање закона и других прописа у области заштите и спашавања;

 • учешће у изради нацрта законских и подзаконских прописа;

 • израду процјена угрожености и планова за заштиту од хемијског, биолошког и радијационог удеса;

 • управне послове у оквиру надлежности и овлашћења утврђених законом у области заштите и спашавања, превоза опасних материја, производње, промета, набавке, складиштења и употребе експлозивних материја, складиштења, држања, промета, руковања и употребе запаљивих течности и гасова;

 • транспорт и транзит наоружања, војне опреме и робе двоструке намјене;

 • предлагање системских мјера за реализацију утврђене политике и предвиђање посљедица законских рјешења.

   

                      У Одсјеку за управљање ризицима врше се послови који се односе на: 
  • управљање активностима на заштити и спашавању од несрећа насталих усљед природних и техничко-технолошких ризика;

  • спровођење мјера за заштиту и спашавање;

  • прикупљање, обраду и анализу података о свим несрећама;

  • израду базе података свих ризика;

  • учешће у изради процјена угрожености и планова за заштиту од хемијског, биолошког и радијационог удеса; припремање мишљења на достављене нацрте закона и других прописа, које припремају други државни органи; израду стратегија, пројеката, програма из области заштите од природних и техничко-технолошких удеса;

  • праћење и извршавање закона и других прописа у области заштите и спашавања;

  • учешће у изради нацрта законских и подзаконских прописа;

  • сарадњу са  предузећима и другим правним лицима, научним институцијама, државним органима, лабораторијама и појединцима у циљу утврђивања ризика ванредних ситуација;

  • праћење и предлагање  усаглашавања националних  прописа са прописима  ЕУ из области управљања ризицима;

  • припремање и спровођење  обавјештавања о удесима са прекограничним ефектима; примјену и развој система за подршку у одлучивању  у случају хемијских, биолошких и радијационих ризика, припремање прогностичких карата за све врсте ризика;

  • издавање сагласности за превоз радиоактивног материјала;

  • превентивно и оперативно дјеловање за заштиту и спашавање грађана и материјалних добара у случају настанка хемијског, биолошког и нуклеарно/радијационог удеса као и техничко-технолошког хазарда;

 

                       У Одсјеку за управљање  опасним материјама врше се послови који се
                       односе на: 
  •  превоз опасних материја, производњу, промет, набавку, складиштење и употребу експлозивних материја, складиштење, држање, промет, руковање и употребу запаљивих течности и гасова;

  • припремање мишљења на достављене нацрте закона и других прописа, које припремају други државни органи;

  • учешће у изради текстова нацрта законских и подзаконских прописа;

  • преглед инвестиционо-техничке документације;

  • сагледавање, праћење и надзор над примјеном превентивних и заштитних безбједносних мјера приликом изградње и реконструкције објеката;

  • транспорт и транзит наоружања, војне опреме и робе двоструке намјене;

  • спровођење мјера за заштиту и спашавање

    

    

         У Дирекцији за оперативне послове врше се послови који се односе на: 
 • спровођење мјера за заштиту и спашавање;

 • организовање, спровођење и праћење обуке припадника оперативних јединица, као и организовање вјежби тих јединица;

 • опремање оперативних јединица;

 • израду програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника оперативних јединица;

 • руковођење и координирање оперативним јединицама;

 • координацију свих институција, привредних друштава и установа у случају настанка катастрофа;

 • прикупљање и обраду информација, обавјештења и података;

 • јављање и обавјештавање грађана, правних лица, државних органа, спасилачких служби и надлежних органа, субјеката и других учесника за заштиту и спашавање примјеном стандардних оперативних поступака и координирање дјеловања по позиву;

 • предлагање системских мјера за реализацију утврђене политике и предвиђање посљедица законских рјешења

                У Одсјеку за обуку и оперативне активности врше се послови који се односе на

  • спровођење мјера заштите и спашавања;

  • организовање, спровођење и праћење обуке припадника оперативних јединица, као и организовање вјежби тих јединица;

  • опремање оперативних јединица;

  • израду програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника оперативних јединица;

  • непосредан рад на терену ради стварања услова за ефикасну евакуацију и склањање;

  • руковођење и координирање оперативним јединицама;

  • координацију свих институција, привредних друштава и установа у случају настанка катастрофа;

  • заштиту од неексплодираних убојних средстава (претраживање терена и проналажење, односно случајно проналажење неексплодираних убојних средстава, обиљежавање и обезбјеђивање терена, онеспособљавање и уништавање свих врста неексплодираних убојних средстава на мјесту проналажења, транспорт до предвиђеног и уређеног мјеста за уништавање и безбједносне мјере за вријеме транспорта);

  • праћење и извршавање закона и других прописа у области заштите и спашавања;

  • учешће у изради нацрта законских и подзаконских прописа;

  • припрему мишљења на достављене нацрте закона и других прописа које припремају други државни органи;

  • учешће у изради стандардних оперативних просцедура

    

                      У Одсјеку 112 – оперативно-комуникациони центар 112
                      врше се послови који се односе на:
  • прикупљање и обраду информација, обавјештења и података;

  • јављање и обавјештавање грађана, правних лица, државних органа, спасилачких служби и надлежних органа, субјеката и других учесника за заштиту и спашавање примјеном стандардних оперативних поступака и координирање дјеловања по позиву;

  • спровођење мјера за заштуту и спашавање;

  • оперативно дјеловање у случају ванредних ситуација;

  • позивање оперативних јединица у случају мобилизације;

  • припрему и упућивање захтјева за тражење међународне помоћи у случају настанка ванредних ситуација;

  • припрему обавјештења о пријетњама и катастрофама које могу угрозити и сусједне државе;

  • администрацију и одржавање серверских ресурса у домену безбједности база података и географско информационог система; вођење прописаних евиденција;

  • припремање мишљења на достављене нацрте закона и других прописа,  које припремају други државни органи;

  • учешће у изради текстова нацрта законских и подзаконских прописа

    

 

        У  Дирекцији авио-хеликоптерска  јединица  врше  се  послови  који  се односе  на
 • спровођенје мјера  за  заштиту  и  спашаванје;  

 • спровођенје превентивних  и  оперативних активности и поступанја за заштиту и спашаванје грађана и материјалних добара из ваздуха;

 • безбједно одвијанје ваздушног саобраћаја за сопствене потребе и школованје кадра у складу  са  прописима  који  уређују  област  ваздушног  саобраћаја;

 • организованје  и дјелованје јединице за гашенје пожара из ваздуха;

 • пружанје помоћи у откланјанју послједица ванредних ситуација;

 • превоз болесника или повријеђених;

 • спровођенје активности траганја и спашаванја из ваздуха;

 • обуку и тренажу пилота; предлагање системских мјера за реализацију утврђене политике и предвиђање посљедица законских рјешења 

   

         У Дирекцији за инспекцијски надзор врше се послови који се односе на: 
 • инспекцијски надзор у оквиру надлежности и овлашћења утврђених законом у области заштите и спашавања, превоза опасних материја, производње, промета, набавке, складиштења и употребе експлозивних материја, складиштења, држања, промета, руковања и употребе запаљивих течности и гасова, транспорта и транзита наоружања, војне опреме и робе двоструке намјене, објеката у којима се складиште или у технолошком процесу користе опасне материје ради утврђивања зона опасности, система техничке заштите који директно утиче на повећање безбједности и смањење ризика настанка разних акцидената-пожара, хаварија, инцидената  и др.;

 • вођење прописаних евиденција и израду извјештаја, информација, анализа и др.;

 • прикупљање података и информација ради утврђивања чињеница и анализе стања из оквира своје надлежности; израду стручне основе, елабората, студија и пројеката из оквира овлашћења утврђених прописима о инспекцијском надзору; предлагање планова рада – вршења инспекцијског надзора за текућу годину и подношење извјештаја о спроведеним инспекцијским надзорима; предлагање стручне едукације инспектора;

 • учествовање у међународним активностима у области инспекцијских послова;

 • учествовање у координираним инспекцијским надзорима са другим инспекцијским службама у складу са посебним планом;

 • предлагање системских мјера за реализацију утврђене политике и предвиђање посљедица законских рјешења

 

        У подручним јединицама за ванредне ситуације врше се послови који се односе на: 
 • праћење и извршавање закона и других прописа у области заштите и спашавања;

 • израду процјена угрожености и планова заштите и спашавања; спровођење мјера за заштиту и спашавање;

 • формирање и организовање јединица и тимова цивилне заштите;

 • координирање дјеловања учесника заштите и спашавања у јединицама локалних самоуправа; обуку и вјежбе припадника јединица цивилне заштите;

 • подизање свијести грађана за дјеловање у ванредним ситуацијама;

 • спровођење мобилизације јединица цивилне заштите;

 • прикупљање, обраду информација и обавјештења; спасилачке активности при настанку ванредних ситуација;

 • предлагање системских мјера за реализацију утврђене политике и предвиђање посљедица законских рјешења