Pitajte Ministarstvo

U DIREKTORATU ZA VANREDNE SITUACIJE vrše se poslovi koji se odnose na: izradu strategija, projekata, programa i praćenje njihove realizacije; ostvarivanje procesa harmonizacije zakonodavstva sa pravnim sistemom EU; izradu zakonskih i podzakonskih propisa; analizu i praćenje stanja u oblasti zaštite i spašavanja; utvrđivanje programa za opremanje i razvoj sistema zaštite i spašavanja; priprema prijedloga odluka o obezbjeđivanju materijalnih rezervi za potrebe zaštite i spašavanja; davanje uputstava za upravljanje u zaštiti i spašavanju i predlaganje mjera učesnicima zaštite i spašavanja; prikupljanje podataka o prijetnjama, uzrocima i posljedicama vanrednih situacija; pružanje pomoći u otklanjanju posljedica vanrednih situacija; kontrolu mobilnosti i interventne spremnosti operativnih jedinica; pripremu i praćenje izvršavanja ugovora o upotrebi i djelovanju specijalističkih jedinica; propisivanje tehničkih standarda sistema zaštite i spašavanja u skladu sa međunarodnim standardima; planiranje i razvoj civilne zaštite i usklađivanje njenog djelovanja sa operativnim jedinicama zaštite i spašavanja; pripremu prijedloga odluke o slanju u inostranstvo operativnih jedinica na obuku, vježbe i humanitarne aktivnosti; traženje i prihvatanje pomoći od drugih država u slučaju nastanka vanrednih situacija; primanje poziva i obavještenja u hitnim situacijama preko jedinstvenog operativnog komunikacionog centra 112; inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom u oblasti zaštite i spašavanja, prevoza opasnih materija, proizvodnje, prometa, nabavke, skladištenja i upotrebe eksplozivnih materija, skladištenja, držanja, prometa, rukovanja i upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova; pregled tehničke dokumentacije; transport i tranzit naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene; tehničku zaštitu lica, prostora i objekata; pripremu programa, organizovanje i sprovođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica; organizovanje i sprovođenje preventivnih, operativnih i sanacionih mjera zaštite i spašavanja; vršenje spasilačkih aktivnosti u slučaju nastanka vanrednih situacija; pripremu i obavještavanje građana u slučaju nastanka vanrednih situacija; organizovanje i sprovođenje zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava; organizovanje i djelovanje jedinice za gašenje požara iz vazduha; akcije traganja i spašavanja iz vazduha; obuku pilota, trenažu pilota i obaveznih tehničkih proba; sprovođenje programa saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, institucijama i drugim subjektima  koji se bave zaštitom i spašavanjem; pripremu i praćenje izvršavanja međunarodnih ugovora u oblasti zaštite i spašavanja. 

         
     
         U Direkciji za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć vrše se poslovi koji se 
         odnose na: 
 • izradu strategija, projekata, programa iz oblasti civilne zaštite i praćenje njihove realizacije; 

 • izradu procjena ugroženosti i nacionalnih planova za zaštitu i spašavanje; formiranje jedinica civilne zaštite;

 • obuku i vježbe pripadnika jedinica civilne zaštite; praćenje stanja i pojava u oblasti civilne zaštite;

 • planiranje, organizovanje i mobilizaciju jedinica i timova civilne zaštite; rukovođenje, koordinaciju i opremanje jedinica i timova civilne zaštite;

 • sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje;

 • praćenje i izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja; izradu zakonskih i podzakonskih propisa;

 • učešće u izradi standardnih operativnih procedura;

 • harmonizaciju zakonodavstva iz nadležnosti ovog direktorata sa pravnim sistemom EU;

 • saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, institucijama i drugim subjektima;

 • pružanje i traženje međunarodne pomoći;

 • izradu i praćenje realizacije programa razvojne pomoći (IPA i dr.)

   

         U Direkciji za preventivne poslove vrše se poslovi koji se odnose na: 
 • upravljanje aktivnostima na zaštiti i spašavanju od nesreća nastalih usljed prirodnih i tehničko-tehnoloških rizika;

 • sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje;

 • izradu baze podataka svih rizika;

 • praćenje i izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja;

 • učešće u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa;

 • izradu procjena ugroženosti i planova za zaštitu od hemijskog, biološkog i radijacionog udesa;

 • upravne poslove u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom u oblasti zaštite i spašavanja, prevoza opasnih materija, proizvodnje, prometa, nabavke, skladištenja i upotrebe eksplozivnih materija, skladištenja, držanja, prometa, rukovanja i upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova;

 • transport i tranzit naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene;

 • predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike i predviđanje posljedica zakonskih rješenja.

   

                      U Odsjeku za upravljanje rizicima vrše se poslovi koji se odnose na: 
  • upravljanje aktivnostima na zaštiti i spašavanju od nesreća nastalih usljed prirodnih i tehničko-tehnoloških rizika;

  • sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje;

  • prikupljanje, obradu i analizu podataka o svim nesrećama;

  • izradu baze podataka svih rizika;

  • učešće u izradi procjena ugroženosti i planova za zaštitu od hemijskog, biološkog i radijacionog udesa; pripremanje mišljenja na dostavljene nacrte zakona i drugih propisa, koje pripremaju drugi državni organi; izradu strategija, projekata, programa iz oblasti zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških udesa;

  • praćenje i izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja;

  • učešće u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa;

  • saradnju sa  preduzećima i drugim pravnim licima, naučnim institucijama, državnim organima, laboratorijama i pojedincima u cilju utvrđivanja rizika vanrednih situacija;

  • praćenje i predlaganje  usaglašavanja nacionalnih  propisa sa propisima  EU iz oblasti upravljanja rizicima;

  • pripremanje i sprovođenje  obavještavanja o udesima sa prekograničnim efektima; primjenu i razvoj sistema za podršku u odlučivanju  u slučaju hemijskih, bioloških i radijacionih rizika, pripremanje prognostičkih karata za sve vrste rizika;

  • izdavanje saglasnosti za prevoz radioaktivnog materijala;

  • preventivno i operativno djelovanje za zaštitu i spašavanje građana i materijalnih dobara u slučaju nastanka hemijskog, biološkog i nuklearno/radijacionog udesa kao i tehničko-tehnološkog hazarda;

 

                       U Odsjeku za upravljanje  opasnim materijama vrše se poslovi koji se
                       odnose na: 
  •  prevoz opasnih materija, proizvodnju, promet, nabavku, skladištenje i upotrebu eksplozivnih materija, skladištenje, držanje, promet, rukovanje i upotrebu zapaljivih tečnosti i gasova;

  • pripremanje mišljenja na dostavljene nacrte zakona i drugih propisa, koje pripremaju drugi državni organi;

  • učešće u izradi tekstova nacrta zakonskih i podzakonskih propisa;

  • pregled investiciono-tehničke dokumentacije;

  • sagledavanje, praćenje i nadzor nad primjenom preventivnih i zaštitnih bezbjednosnih mjera prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata;

  • transport i tranzit naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene;

  • sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje

    

    

         U Direkciji za operativne poslove vrše se poslovi koji se odnose na: 
 • sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje;

 • organizovanje, sprovođenje i praćenje obuke pripadnika operativnih jedinica, kao i organizovanje vježbi tih jedinica;

 • opremanje operativnih jedinica;

 • izradu programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica;

 • rukovođenje i koordiniranje operativnim jedinicama;

 • koordinaciju svih institucija, privrednih društava i ustanova u slučaju nastanka katastrofa;

 • prikupljanje i obradu informacija, obavještenja i podataka;

 • javljanje i obavještavanje građana, pravnih lica, državnih organa, spasilačkih službi i nadležnih organa, subjekata i drugih učesnika za zaštitu i spašavanje primjenom standardnih operativnih postupaka i koordiniranje djelovanja po pozivu;

 • predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike i predviđanje posljedica zakonskih rješenja

                U Odsjeku za obuku i operativne aktivnosti vrše se poslovi koji se odnose na

  • sprovođenje mjera zaštite i spašavanja;

  • organizovanje, sprovođenje i praćenje obuke pripadnika operativnih jedinica, kao i organizovanje vježbi tih jedinica;

  • opremanje operativnih jedinica;

  • izradu programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika operativnih jedinica;

  • neposredan rad na terenu radi stvaranja uslova za efikasnu evakuaciju i sklanjanje;

  • rukovođenje i koordiniranje operativnim jedinicama;

  • koordinaciju svih institucija, privrednih društava i ustanova u slučaju nastanka katastrofa;

  • zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava (pretraživanje terena i pronalaženje, odnosno slučajno pronalaženje neeksplodiranih ubojnih sredstava, obilježavanje i obezbjeđivanje terena, onesposobljavanje i uništavanje svih vrsta neeksplodiranih ubojnih sredstava na mjestu pronalaženja, transport do predviđenog i uređenog mjesta za uništavanje i bezbjednosne mjere za vrijeme transporta);

  • praćenje i izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja;

  • učešće u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih propisa;

  • pripremu mišljenja na dostavljene nacrte zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi;

  • učešće u izradi standardnih operativnih proscedura

    

                      U Odsjeku 112 – operativno-komunikacioni centar 112
                      vrše se poslovi koji se odnose na:
  • prikupljanje i obradu informacija, obavještenja i podataka;

  • javljanje i obavještavanje građana, pravnih lica, državnih organa, spasilačkih službi i nadležnih organa, subjekata i drugih učesnika za zaštitu i spašavanje primjenom standardnih operativnih postupaka i koordiniranje djelovanja po pozivu;

  • sprovođenje mjera za zaštutu i spašavanje;

  • operativno djelovanje u slučaju vanrednih situacija;

  • pozivanje operativnih jedinica u slučaju mobilizacije;

  • pripremu i upućivanje zahtjeva za traženje međunarodne pomoći u slučaju nastanka vanrednih situacija;

  • pripremu obavještenja o prijetnjama i katastrofama koje mogu ugroziti i susjedne države;

  • administraciju i održavanje serverskih resursa u domenu bezbjednosti baza podataka i geografsko informacionog sistema; vođenje propisanih evidencija;

  • pripremanje mišljenja na dostavljene nacrte zakona i drugih propisa,  koje pripremaju drugi državni organi;

  • učešće u izradi tekstova nacrta zakonskih i podzakonskih propisa

    

 

        U  Direkciji avio-helikopterska  jedinica  vrše  se  poslovi  koji  se odnose  na
 • sprovođenje mjera  za  zaštitu  i  spašavanje;  

 • sprovođenje preventivnih  i  operativnih aktivnosti i postupanja za zaštitu i spašavanje građana i materijalnih dobara iz vazduha;

 • bezbjedno odvijanje vazdnog saobraja za sopstvene potrebe i školovanje kadra u skladu  sa  propisima  koji  uređuju  oblast  vazdnog  saobraćaja;

 • organizovanje  i djelovanje jedinice za genje para iz vazduha;

 • pružanje pomoći u otklanjanju posljedica vanrednih situacija;

 • prevoz bolesnika ili povrijeđenih;

 • sprovođenje aktivnosti traganja i spašavanja iz vazduha;

 • obuku i trenažu pilota; predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike i predviđanje posljedica zakonskih rješenja 

   

         U Direkciji za inspekcijski nadzor vrše se poslovi koji se odnose na: 
 • inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom u oblasti zaštite i spašavanja, prevoza opasnih materija, proizvodnje, prometa, nabavke, skladištenja i upotrebe eksplozivnih materija, skladištenja, držanja, prometa, rukovanja i upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova, transporta i tranzita naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene, objekata u kojima se skladište ili u tehnološkom procesu koriste opasne materije radi utvrđivanja zona opasnosti, sistema tehničke zaštite koji direktno utiče na povećanje bezbjednosti i smanjenje rizika nastanka raznih akcidenata-požara, havarija, incidenata  i dr.;

 • vođenje propisanih evidencija i izradu izvještaja, informacija, analiza i dr.;

 • prikupljanje podataka i informacija radi utvrđivanja činjenica i analize stanja iz okvira svoje nadležnosti; izradu stručne osnove, elaborata, studija i projekata iz okvira ovlašćenja utvrđenih propisima o inspekcijskom nadzoru; predlaganje planova rada – vršenja inspekcijskog nadzora za tekuću godinu i podnošenje izvještaja o sprovedenim inspekcijskim nadzorima; predlaganje stručne edukacije inspektora;

 • učestvovanje u međunarodnim aktivnostima u oblasti inspekcijskih poslova;

 • učestvovanje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima sa drugim inspekcijskim službama u skladu sa posebnim planom;

 • predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike i predviđanje posljedica zakonskih rješenja

 

        U područnim jedinicama za vanredne situacije vrše se poslovi koji se odnose na: 
 • praćenje i izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja;

 • izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja; sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje;

 • formiranje i organizovanje jedinica i timova civilne zaštite;

 • koordiniranje djelovanja učesnika zaštite i spašavanja u jedinicama lokalnih samouprava; obuku i vježbe pripadnika jedinica civilne zaštite;

 • podizanje svijesti građana za djelovanje u vanrednim situacijama;

 • sprovođenje mobilizacije jedinica civilne zaštite;

 • prikupljanje, obradu informacija i obavještenja; spasilačke aktivnosti pri nastanku vanrednih situacija;

 • predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike i predviđanje posljedica zakonskih rješenja