Мања слова Већа слова РСС

Питајте Министарство

>

Јавни конкурс за расподјелу средстава фонда средстава за заштиту и спашавање

Датум објаве: 21.11.2018 13:07 | Аутор: МУП

Испис Штампај страницу


На основу члана 116џ и члана 116ђ став 1 Закона о заштити и спашавању (“Службени лист ЦГ”, бр. 13/07, 32/11 и 54/16)


                                                          МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                                                                                 О б ј а в л ј у ј е


                                                                           Ј А В Н И К О Н К У Р С
                                           за расподјелу средстава фонда средстава за заштиту и спашавање


И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

- Финансирање пројеката за набавку опреме и средстава за заштиту и спашавање;
- Финансирање пројеката за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности.


ИИ БУЏЕТ КОНКУРСА

Укупан износ финансијских средстава за расподјелу износи: 94.000 еура.


ИИИ ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ / КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ФОНДА

Средства фонда средстава за заштиту и спашавање могу да користе: државни органи, органи државне управе, органи локалне управе, привредна друштва, друга правна лица и предузетници, оперативне јединице, невладине организације и грађани (у даљем тексту: корисник).
Корисник мора да има сједиште, односно пребивалиште у Црној Гори.

ИВ САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА


Пројекат мора да садржи:
- назив пројекта;
- податке о потенцијалном кориснику средстава фонда средстава за заштиту и спашавање:
       --контакт податке,
       --податке о претходно реализованим активностима;
       --дјелатности корисника;
       --финансијске податке (број рачуна и приходи у посљедње три године);
- податке о контакт особи;
- вријеме и мјесто реализације пројекта;
- укупну процијењену вриједност пројекта по ставкама и вриједност потраживаних средстава;
- сажетак пројекта;
- опис проблема/ситуације и опис релевантности пројекта (међународни, национални или локални);
- општи циљ и специфичне циљеве пројекта;
- опис циљних група и крајњих корисника;
- опис активности и очекиваних резултата;
- методологију;
- одрживост;
- буџет пројекта;
- опис начина праћења и процјене успјешности пројекта (мониторинг и евалуација);
- податке и опис партнера и сарадника у пројекту;
- временски план реализације пројекта; и
- логичку матрицу.

В ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ КОНКУРСА

- Вриједност појединачног пројекта не може бити већа од 10.000 еура.
- Не тражи се финансијско учешће у финансирању пројекта од стране корисника.
- Максимални рок за имплементацију пројекта је 9 мјесеци, почев од 1. јануара 2019. године.
- Рок за завршетак пројекта је 1. октобар 2019. године.
- Корисник је дужан да периодично изјештава (на половини пројектног циклуса) Комисију за припрему јавног конкурса за расподјелу средстава фонда средстава за заштиту и спашавање и вредновање пројеката за заштиту и спашавање о реализацији пројекта и утрошку средстава.

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на конкурс обавезно садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве;
2) назив и опис пројекта;
3) сврху и циљеве пројекта;
4) податке о руководиоцу пројекта који је непосредно задужен за реализацију;
5) укупну процијењену вриједност пројекта по ставкама и учешће средстава фонда у финансирању пројекта;
6) податке о степену припремљености пројекта и анализу могућих ризика;
7) информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење пројекта;
8) вријеме потребно за реализацију пројекта; и
9) резултате и ефекте који се очекују.

ВИИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми, поткритеријуми и број бодова на основу којих се вреднује пројекат пријављен на конкурс:

1) критеријум: степен општег утицаја и значај пројекта за заштиту и спашавање до 80 бодова:
- поткритеријум: значај пројекта (међународни, национални или локални) до 20 бодова;
- поткритеријум: повезаност и степен директног утицаја пројекта на остваривање стратешких приоритета Владе у области заштите и спашавања до 15 бодова;
- поткритеријум: број директних и индиректних корисника пројекта до 15 бодова;
- поткритеријум: степен угрожености од ризика до 20 бодова;
- поткритеријум: степен развијености општине на чијој се територији пројекат реализује до 10 бодова.

2) финансијски критеријум до 40 бодова:
- поткритеријум: исплативост пројекта до 20 бодова;
- поткритеријум: степен суфинансирања пројекта сопственим средствима до 5 бодова;
- поткритеријум: финансијски бонитет корисника средстава до 15 бодова.

3) критеријум: квалитет пројекта до 30 бодова:
- поткритеријум: степен припремљености пројекта (припремљеност инфраструктуре, пројектно техничке документације, потребне дозволе и одобрења итд, степен ризика, изводљивост и одрживост пројекта, одређеност и усмјереност циљева и планираних активности, квалитет понуђених технолошких рјешења, потребни ресурси за спровођење пројекта) до 30 бодова.

Укупан број бодова којим се вреднује један пројекат по основу критеријума утврђује се збиром припадајућих бодова поткритеријума.

Одобриће се за финансирање пројекат који у коначном скору буде имао 80 и више бодова, с тим што за сваки критеријум мора бити додијељено најмање 50% од укупног броја бодова.


ВИИИ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Министарство унутрашњих послова закључиће уговор са корисницима средстава фонда средстава за заштиту и спашавање који буду прихваћени за финансирање на основу ранг листе, донијете одлуке Министарства унутрашњих послова и расположивог буџета, којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.
Ранг листа и одлука о додјели средстава фонда средстава за заштиту и спашавање објављују се на интернет страници Министарства унутрашњих послова.

ИX ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И УТРОШКУ СРЕДСТАВА

Завршни извјештај о реализацији пројекта и утрошку средстава корисник средстава фонда средстава за заштиту и спашавање дужан је да достави најкасније у року од 30 дана након реализације пројекта.
Извјештај мора да садржи: преглед предузетих активности на реализацији пројекта, постигнуте резултате, финансијске показатеље утрошених средстава, опис промјена у реализацији пројекта које утичу на трошкове реализације и сва евентуална одступања од плана реализације пројекта, са образложењем.

X РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Пријава на јавни конкурс са пратећом документацијом подноси се најкасније до 6. децембра 2018. године.

XИ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА


Потписана пријава са садржајем пројекта и пратећом документацијом подноси се у штампаној (непосредно или путем поште) и електронској форми на адресу Министарства унутрашњих послова, Булевар Св. Петра Цетињског 22, 81000 Подгорица, са назнаком: “Директорат за ванредне ситуације – Пријава на јавни конкурс за расподјелу средстава фонда средстава за заштиту и спашавање” и на е-маил: аида.диздаревиц@муп.гов.ме

Контакт особа у Министарству: Аида Диздаревић Џанковић, секретар Комисије за припрему јавног конкурса за расподјелу средстава фонда средстава за заштиту и спашавање и вредновање пројеката за заштиту и спашавање, телефон 020 481 841.