Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ

Datum objave: 16.07.2017 15:25 | Autor: Izdavanje dokumenata

Ispis Štampaj stranicu


Postupak i potrebni dokazi za izdavanje ličnih dokumenata -PASOŠ

Pravo na biometrijski pasoš ima crnogorski državljanin.

Pasoš crnogorskom državljaninu izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od 4 godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.

Za izdavanje pasoša, shodno Zakonu o putnim ispravama, potrebno je priložiti:

1. zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za građanska stanja i lične isprave);
2. dokaz o uplati naknade za obrazac 8,00 eura i administrativne takse 25,00 eura.
* administrativnu taksu od 25,00 eura ne uplaćuju lica do navršene 21. godine života;
3. identifikaciona isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet);
*Napomena: informacije o načinu uplate dostupne su na šalterima područnih jedinica, odnosno filijala).

Predavanje zahtjeva i preuzimanje putne isprave
* Zahtjev za izdavanje pasoša crnogorski državljanin podnosi lično, o čemu mu se izdaje potvrda.
* Putna isprava se preuzima najkasnije u roku od 90 dana od dana izdavanja potvrde.
* Putna isprava koja se ne preuzme u roku od 90 dana od dana izdavanja potvrde poništava se po službenoj dužnosti.

Napomena:
• Starom, bolesnom i licu sa hendikepom omogućava se podnošenje zahtjeva van službenih prostorija, ili na drugi način kojim mu se olakšava podnošenje zahtjeva
• Za lice mlađe od 18 godina života ili drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za izdavanje pasoša podnosi područnoj jedinici ili filijali za građanska stanja i lične isprave u mjestu svog prebivališta.
Crnogorski državljani koji neprekidno, duže od tri mjeseca borave u inostranstvu, zahtjev podnose diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u državi boravka.

Diplomatsko - konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu mogu zaprimati zahtjeve za izdavanje pasoša, za sada su, za ove namjene osposobljena, GK, u Frankfurtu i Njujorku I Ambasada u Beogradu. Crnogorski državljanin, koji boravi u inostranstvu, a nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za idavanje pasoša podnosi PJ/Filijali u opštini u Crnoj Gori u kojoj trenutno boravi.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša, od podnosioca zahtjeva uzima se fotografija i otisak dva prsta, kao i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina.

Napomena:
Građanin koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisan sa kapom ili maramom
Dio lica građanina koji omogućava identifikaciju ne smije biti pokriven kapom i maramom prilikom uzimanja fotografije.


U slučaju gubitka pasoša građanin je obavezan da:

-prijavi nestanak, bez odlaganja, najkasnije u roku od osam dana, organu koji je izdao pasoš ukoliko je isti nestao u Crnoj Gori; ili diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore, u zemlji u kojoj je pasoš nestao;
-priloži dokaz o uplati naknade u visini od 5,00 eura radi objavljivanja u „Službenom listu CG“ i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažećom, u visini od 3,00 eura (informacije o načinu uplate dostupne su na oglasnim tablama i šalterima područnih jedinica);
- podnese zahtjev (obrazac se dobija u područnim jedinicama ili filijalama za građanska stanja i lične isprave)
- priloži identifikacionu ispravu (lična karta, vozačka dozvola ili druga javna isprava sa fotografijom iz koje se može utvrditi njihov identitet).

Za lice mlađe od 18 godina života ili drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Zahtjev za izdavanje pasoša odbiće se ako je:

- protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovođenju istrage, ili je podignuta optužnica – na zahjtev suda, odnosno državnog tužioca;
- pravosnažnom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, dok kaznu ne izdrži; i
- odlukom međunarodne organizacije koju je priznala, odnosno kojoj je pristupila Crna Gora, crnogorskom državljaninu ograničeno kretanje.

Obrazac pasoša štampa se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom, kao i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjava se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom.

Za pripadnike manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, prezime i ime u obrascu pasoša, na zahtjev podnosioca, unosi se na jeziku i pismu manjine kojoj pripada, u skaladu sa Ustavom, posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom i standardima.

Na zahtjev podnosioca, prezime i ime unosi se i ćiriličnim pismom.