Manja slova Veća slova RSS
MUPPitajte Ministarstvo

Registracija NVO

24.07.2019.

Održan okrugli u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine i Akcionog plana za 2020.g.

Održan okrugli u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine i Akcionog plana za 2020.g. Danas je Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovalo okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine i Akcionog plana za 2020.godinu.

11.07.2019.

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu 39-050/19-24411/1 „Senzibilizacija i jačanje stručnih vještina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“

U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - za senzibilizaciju i jačanje stručnih vještina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-050/19-24411/1 od 27.05.2019. godine „Senzibilizacija i jačanje stručnih vjestina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje potencijalnih i žrtava trgovine ljudima“

11.07.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu - dokumentaciju po konkursu br. 39-050/19-24412/1 od 27.05.2019. godine „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“

U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima – za sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu - dokumentaciju po konkursu br. 39-050/19-24412/1 od 27.05.2019. godine „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“

11.07.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br. 39-050/19-24410/1 od 27.05.2019. godine „Zaštita žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori“

U skladu sa članom 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.list CG, , br.39/11 i 37/17) komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – za zaštitu žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu po konkursu br.39-050/19-24410/1 od 27.05.2019. godine„Zastita žrtva trgovine ljudima u Crnoj Gori“

11.07.2019.

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine sa Akcionim planom za 2020. godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG” br. 38/22/08, 42/11, 54/16 i 13/18) daje na javnu raspravu Nacrt strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine sa akcionim planom za 2020. godinu i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina s akcioniom planom za 2020. godinu.

27.05.2019.

Javni konkurs „Sprovođenje kampanje za smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljuje javni konkurs

27.05.2019.

Javni konkurs „Senzibilizacija i jačanje stručnih vještina predstavnika organa za sprovođenje zakona u odnosu na identifikaciju i upućivanje žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova objavljuje javni konkurs

27.05.2019.

Javni konkurs “Zaštita žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori”

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljuje javni konkurs

24.05.2019.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

Shodno članu 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u prirpemi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 38/03, 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje Izvještaj o javnoj raspravi u vezi postupka pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

20.05.2019.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o kritičnoj infrastrukturi

Shodno rješenjima iz Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova je dana 11.04.2019. godine, uputilo javni poziv zainteresovanoj javnosti za učešće u javnoj raspravi o Nacrrtu zakona o kritičnoj infrastrukturi na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova kojom prilikom su pozvani svi zainteresovani subjekti da daju svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na tekst zakona koji je bio dostupan na internet stranici ministarstva.